hs header
Menu
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “ภัทรมหาราชสดุดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “ภัทรมหาราชสดุดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (25)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษามลายู เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษามลายู เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (52)
ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายูเยือนสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย (DBP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายูเยือนสถาบันภาษาและวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย (DBP) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (46)
ดร.สรรวภัทร พัฒโร  รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมมูลนิธิอาสาสมัครนักศึกษา (YSS)  ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ดร.สรรวภัทร พัฒโร  รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมมูลนิธิอาสาสมัครนักศึกษา (YSS) ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (19)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมสถาบันภาษาและอารยธรรมมลายู ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมสถาบันภาษาและอารยธรรมมลายู ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (18)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และทดสอบภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และทดสอบภาษามลายู (79)
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 (30)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “เกษียนอย่างเกษม” ตอบแทนผู้เกษียนราชการในวันที่ 27 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “เกษียนอย่างเกษม” ตอบแทนผู้เกษียนราชการในวันที่ 27 กันยายน 2561 (16)
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2561
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (20)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 (35)
3482157