hs header
Menu
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ NAGOYA CITY UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ NAGOYA CITY UNIVERSITY (7)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแ
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแ (30)
โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย (38)
หน่วยอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
หน่วยอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 50" เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (80)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้ (256)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2561 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2561 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 (19)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะ ฮาบิตา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะ ฮาบิตา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (92)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 3 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสำเภาเชย วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ และวัดไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 3 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสำเภาเชย วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ และวัดไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (31)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในโครงการ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในโครงการ "เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)" (33)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาเอกขนในจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 21 การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างนักเรียนพลโลก “การพัฒนาไอทีสำหรับครู (IT for Teacher)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาเอกขนในจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 21 การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างนักเรียนพลโลก “การพัฒนาไอทีสำหรับครู (IT for Teacher) (12)
2939891