hs header
Menu
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 3 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสำเภาเชย วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ และวัดไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา 3 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสำเภาเชย วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ และวัดไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (31)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในโครงการ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.สรรวภัทร พัฒโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในโครงการ "เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)" (33)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาเอกขนในจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 21 การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างนักเรียนพลโลก “การพัฒนาไอทีสำหรับครู (IT for Teacher)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาเอกขนในจังหวัดชายแดนใต้ในศตวรรษที่ 21 การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างนักเรียนพลโลก “การพัฒนาไอทีสำหรับครู (IT for Teacher) (12)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิ เกาหลีเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิ เกาหลีเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม (72)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานธนาคารออมสิน โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (GSB Startup University) และร่วมประชุมติดตามผลโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานธนาคารออมสิน โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (GSB Startup University) และร่วมประชุมติดตามผลโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมะปราง ชั้น 2  (25)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (87)
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 (22)
งานละศีลอดประจำปี 2561
งานละศีลอดประจำปี 2561 (30)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ อบต.ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และอบต.แว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันพฤหัสบดี ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ อบต.ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และอบต.แว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันพฤหัสบดี ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  (12)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ จัดประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งวดที่ 3 ระหว่างวันพุธที่ 30 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นฯ จัดประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งวดที่ 3 ระหว่างวันพุธที่ 30 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 (173)
3482141