hs header
Menu
โครงการ GSB Innovation Club เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561
โครงการ GSB Innovation Club เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 (38)
กิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยจากมาเลเซียและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยจากมาเลเซียและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (61)
จัดเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ
จัดเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ " ชีวภูมิศาสตร์ของพรรณไม้และพืชพันธุ์ในคาบสมุทรไทย-มาเลย์ " เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 (12)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 (12)
โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ม.อ. (Think Tank) ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ม.อ. (Think Tank) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (31)
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (14)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (10)
โครงการออมสินยุวพัฒน์เพื่อสังคมชายแดนใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61
โครงการออมสินยุวพัฒน์เพื่อสังคมชายแดนใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 (28)
การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (24)
โครงการอบรมภาษาจีน 24-28 ก.พ. 61
โครงการอบรมภาษาจีน 24-28 ก.พ. 61 (279)
3482120