hs header
Menu
โครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560
โครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 (75)
ประชุมตรวจสอบและประเมินโครงร่างการวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ประชุมตรวจสอบและประเมินโครงร่างการวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 (29)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (30)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินขบวนรับเงินบริจาคและสิ่งของ จากประชาคม ชาว ม.อ. ปัตตานี เพื่อนำไปร่วมบริจาคใน กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินขบวนรับเงินบริจาคและสิ่งของ จากประชาคม ชาว ม.อ. ปัตตานี เพื่อนำไปร่วมบริจาคใน กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง (57)
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จัดอบรมเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จัดอบรมเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (48)
แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (30)
อบรมการทำหนังสือราชการ และจดหมายเวียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการทำหนังสือราชการ และจดหมายเวียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (22)
สอบสัมภาษณ์รับนักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์รับนักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (44)
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น  เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (21)
แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม สาธิตการแสดงศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่น Kendo วิถีแห่งดาบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม สาธิตการแสดงศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่น Kendo วิถีแห่งดาบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
1759141