hs header
Menu
โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ม.อ. (Think Tank) ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
โครงการการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ม.อ. (Think Tank) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (31)
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (14)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ อ.อับดุลคอเล็ด เจะแต นายนุรดี ลาเตะ และนางสาวนท ศิริกาญจน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (10)
โครงการออมสินยุวพัฒน์เพื่อสังคมชายแดนใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61
โครงการออมสินยุวพัฒน์เพื่อสังคมชายแดนใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 (28)
การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (24)
โครงการอบรมภาษาจีน 24-28 ก.พ. 61
โครงการอบรมภาษาจีน 24-28 ก.พ. 61 (279)
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (261)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (12)
ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ถวายปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (5)
แนะแนวหลักสูตร จ.พัทลุง
แนะแนวหลักสูตร จ.พัทลุง (49)
2795204