hs header
Menu
คณบดีประชุมความร่วมมือกับ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
คณบดีประชุมความร่วมมือกับ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (55)
โครงการการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 (Pattani Retweet #4)
โครงการการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 (Pattani Retweet #4) (337)
วัฒนธรรมเงา วัฒนธรรมการอ่าน และศิลปะข้ามพรมแดนมาเลเซีย ไทย และลาว
วัฒนธรรมเงา วัฒนธรรมการอ่าน และศิลปะข้ามพรมแดนมาเลเซีย ไทย และลาว (89)
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 (202)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (200)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2560 (150)
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ปีการศึกษา 2560 (29)
โครงการ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
โครงการ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (9)
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (14)
การสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
การสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (40)
2088634