hs header
Menu
คณะมนุษศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ
คณะมนุษศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" (13)
การประชุม
การประชุม "เครือข่ายนักวิจัย ม.อ. ครั้งที่ 4" ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชมท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมะเดื่อ (30)
โครงการแนะแนวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (TCAS) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ
โครงการแนะแนวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (TCAS) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ (55)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแนะแนวการรับนักศึกษาในระบบ TCAS
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแนะแนวการรับนักศึกษาในระบบ TCAS (69)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ให้แก่นักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. และ 2 พ.ย. 2560 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ให้แก่นักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. และ 2 พ.ย. 2560 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (32)
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (166)
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (19)
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560
โครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 (25)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (27)
คณบดีประชุมความร่วมมือกับ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
คณบดีประชุมความร่วมมือกับ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (55)
2939809