hs header
Menu

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

09 hs ba update

การรับนักศึกษา [คลิก]
หลักสูตรปกติ (Bachelor Degree Program)
[คู่มือการศึกษา]

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
17. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
18. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
19. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ (International Program) [คู่มือการศึกษา]

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
[เข้าชม : 11566 คน]
เมื่อวันจันทร์ 09 พฤศจิกายน 2558 เวลา 22:29 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1078807