hs header
Menu

หน่วยบัณฑิตศึกษา

alright ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 [Update : 7 ธ.ค 63]

alright ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

alright แนวทางการเปิดหลักสูตร-สาขาวิชาใหม่
     - แนวปฏิบัติ / ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่
     - ข้อเสนอหลักการ : โครงการขอบรรจุสาขาวิชาใหม่ในแผนฯ 11 ของคณะ

alright รายชื่ออาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

alright แนวปฏิบัติในการประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์

alright คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

alright รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์

alright Flowchart เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

alright แบบรายงานผลตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [Update : 3 พ.ย 60]

alright เกณฑ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

alright ขั้นตอนการรักษาสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

alright ทุนสนับสนุนการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
    สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 [Update : 7 ธ.ค 63]

alright บันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ [Update : 7 ธ.ค 63]

alright บันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ [Update : 7 ธ.ค 63]

alright  Flowchart แสดงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

alright  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ฉบับที่ 2 

alright  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ข เพื่อสำเร็จการศึกษา

alright  บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การตีความคำว่า "ผลงานวิทยานิพนธ์" และ "ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์" ในการตีพิมพ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

alright  บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ทำสารนิพนธ์ต้องส่ง บว.14 Originality Report มายังบัณฑิตวิทยาลัย

alright  แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ [Update : 22 พ.ย 62]

alright  Biodata Form of External Examiner to be Nominated as a Committee of Thesis/Minor Thesis Examination [Update : 22 พ.ย 62]


alright ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา [Update : 24 มี.ค.64]

     -  บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
     - มส. 0  แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ 
     -  บว.1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่เมติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
     - มส. 1  แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์ร่วม 
     -  บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์       - มส. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
       /อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม
     -  บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       - มส. 2  แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
     -  บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์       - มส. 3 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอนัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
     -  บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  [ไทย[ENnew1      - มส. 4 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างสารวิทยานิพนธ์/นิพนธ์ 
     - บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ new1      มส. 5 แบบขออนุมัติโครงร่างสารนิพนธ์
     -  บว.11 แบบเสนอชื่ออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา      - มส. 6 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

     -  บว.14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ

     - มส. 7 แบบขอสอบสารนิพนธ์
        (Originality Report)(ส่งพร้อมรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา)      - มส. 8 แบบแจ้งผลการสอบสารนิพนธ์
     -  บว.14/1 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน      - มส. 9  ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ new1
        การเขียนทางวิชาการ (Originality Report) สำหรับสารนิพนธ์ (แผน ข.)
     - มส. 10 แบบรายงานผลการสอนสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       - แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและการเบิกจ่าย

     บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
 
 
หมายเหตุ
แบบฟอร์มอื่น ๆ ให้ดาวน์โหลดจาก https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html  
[เข้าชม : 8274 คน]
เมื่อวันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 14:07 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4188023

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/ almanya medyum dolandırıcı medyumlar medyum sikayet sahtekar medyumlar medyum tavsiyeleri escort izmir