คุณธรรมและความโปร่งใส

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่

  1. ดัชนีความโปร่งใส
  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

  • โครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร

       - ทีมบริหารคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสคร์
       - โครงสร้างองค์กร
       - ครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แผนยุทธศาสตร์

       - วิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์
       - แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-25666)


แผนการดำเนินงาน

  • แผนการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อ จัดจ้าง


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[เข้าชม : 1684 คน]
เมื่อวันพุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:59 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4620629

a href="http://www.bostanciescortt.com/" title="bostancı bayan escort">bostancı bayan escort bostancı anal escort tiktok izlenme satın al PDKS anadolu yakasi escort betnano pusulabet giriş elitbahis parmak okutma sistemi metrobahis