hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 61 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ PSU GET (เฉลี่ยทุกทักษะ) ไม่น้อยกว่า 70% โดยให้ยื่นภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันจ้าง หากไม่สามารถยื่นตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ คณะกรรมการประจำคณะอาจขยายเวลาการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้อีก 1 ปี และเมื่อครบ 2 ปี แล้วไม่สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ อาจพิจารณาไม่จ้างต่อได้ ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร ทั้งนี้ กรณีพนักงานเงินรายได้ที่จบปริญญาโทและได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแล้ว ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอีก

 

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
        ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

 

อัตราค่าจ้าง
        1) วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 30,000 บาท และเงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        2) วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 24,600 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
        พนักงานเงินรายได้ พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
        1) ที่พักอาศัย
        2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3-5 % มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5 % ตามอายุปีที่เป็นสมาชิก)
        3) กองทุนพนักงานเงินรายได้สงขลานครินทร์
                - ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี และสะสมติดต่อกันได้ไม่เกินสองปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร (กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท และกรณีรักษาผู้ป่วยนอกได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี ครั้งละไม่เกิน 800 บาท)
                - ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
        4) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ/ไม่มีดอกเบี้ย
        5) กองทุนสวัสดิการ
                - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท
        6) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สวัสดิการสินเชื่อ 100 % โดยได้รับส่วนลดดอกเบี้ย MRR- 1%)
        7) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
        8) สิทธิในการเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น
        9) มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (สมาชิก ช.พ.ค.) และสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิน สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

ระยะเวลาการรับสมัคร
        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๘๑ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-337304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028

สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร
        1) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
        2) หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ชุด
        3) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) จำนวน 1 ชุด
        4) กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยขอให้เจ้าตัวติดต่อกับสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. 02-354-5481
        5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
        6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนจำนวน 1 ชุด
        7) หลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลจำนวน 1 ชุด
        8) เสนอโครงร่างการวิจัยในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้จำนวน 1 ชุด
        9) ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษTOEFLไม่น้อยกว่า 500 หรือคะแนนภาษาอังกฤษIELTS หรือ TOEIC หรือ PSU GET (ถ้ามี) ตามข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้จำนวน 1 ชุด
        10) เพศชาย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จำนวน 1 ชุด
โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์
        คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ ไปตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ จึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้สงขลานครินทร์ สำหรับค่าใช้จ่ายการตรวจให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

ขั้นตอนการรับสมัคร
        1) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
        2) เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วันเวลาสถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป

[เข้าชม : 647 คน]
เมื่อวันจันทร์ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14:52 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1761892