hs header
Menu

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย


       ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตราโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
       1. ตำแหน่งเลขที่ 0113 และ 2237 (จำนวน 2 อัตรา)วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์หรือภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤต หรือภาษาเขมร หรือจารึกภาษาไทย หรือจารึกตะวันออก หรือภาษาและการสื่อสาร

       2. ตำแหน่งเลขที่ 2884 (จำนวน 1 อัตรา)วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัยทางวรรณคดีไทย หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ หรือ วรรณคดีตะวันออก หรือวรรณคดีศึกษา

       3. ตำแหน่งทดแทนการย้าย (จำนวน 1 อัตรา)วุฒิปริญญาเอกสาขาภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์ หรือภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤต หรือภาษาเขมร หรือจารึกภาษาไทย หรือภาษาและการสื่อสาร นั้น

       บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
              1. นายสัณห์ธวัช ธัญวงษ์ เลขที่สอบ 3 สอบได้ลำดับที่ 1

       จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 410 คน]
เมื่อวันพุธ 25 มกราคม 2560 เวลา 13:42 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1761883