hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา / สาขาวิชาภาษษอาหรับ 1 อัตรา / สาขาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา)

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 61 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ PSU GET (เฉลี่ยทุกทักษะ) ไม่น้อยกว่า 70% โดยให้ยื่นภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันจ้าง หากไม่สามารถยื่นตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ คณะกรรมการประจำคณะอาจขยายเวลาการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้อีก 1 ปี และเมื่อครบ 2 ปี แล้วไม่สามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ อาจพิจารณาไม่จ้างต่อได้ ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร ทั้งนี้ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จบปริญญาโทและได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแล้ว ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษอีก

ตำแหน่งและคุณวุฒิ
        ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

อัตราค่าจ้าง
        อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 30,000 บาท
        - เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 24,600 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร
      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028 

        สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”


เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร   

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) จำนวน 1 ชุด
 4. กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยขอให้เจ้าตัวติดต่อกับสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. 02-354-5481
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนจำนวน 1 ชุด
 7. หลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลจำนวน 1 ชุด
 8. เสนอโครงร่างการวิจัยในหัวข้อตามสาขาวิชาที่สมัครโดยใช้แบบเสนอโครงการวิจัยตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้จำนวน 1 ชุด
 9. ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษTOEFLไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือคะแนนภาษาอังกฤษIELTS หรือ TOEIC หรือPSU GET (ถ้ามี) ตามข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้จำนวน 1 ชุด
 10. เพศชาย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย จำนวน 1 ชุด

        โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
 2. เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทำการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วันเวลาสถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
[เข้าชม : 1652 คน]
เมื่อวันพุธ 01 มีนาคม 2560 เวลา 15:32 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766811