hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา (สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภูมิศาสตร์, สาขาสังคมสงเคราะห์, สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอาหรับ และสาขาประวัติศาสตร์)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560ได้ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตราและประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา รวมจำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
          1. ตำแหน่งเลขที่ 2818 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาเยอรมัน) บุคคลสัญชาติไทย หรือต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดีเปรียบเทียบ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน
          2. ตำแหน่งเลขที่ 1317 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาและการสื่อสาร หรือวรรณคดีเปรียบเทียบและต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางภาษา-อังกฤษหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิตไม่รับวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ทางการสอนภาษาอังกฤษ
         3. ตำแหน่งเลขที่ 2806 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภูมิศาสตร์) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการ ที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
         4. ตำแหน่งเลขที่- (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาสังคมสงเคราะห์) บุคคลสัญชาติไทย วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง บุคคลต่างชาติ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการ ที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
          5. ตำแหน่งเลขที่ 2884 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาไทย) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีตะวันออก หรือวรรณคดีศึกษา
6. ตำแหน่งเลขที่0113 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาไทย) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตภาษาเขมรจารึกภาษาไทย จารึกตะวันออก หรือภาษาและการสื่อสาร
          7. ตำแหน่งเลขที่ 3492 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาไทย) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาภาษาไทยภาษาศาสตร์ หรือภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตภาษาเขมร จารึกภาษาไทย หรือภาษาและการสื่อสาร
          8. ตำแหน่งเลขที่ 3485 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาอาหรับ) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาโท ที่มีผลงานวิจัย หรือมีผลงานวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย ทางสาขาวิชาภาษาอาหรับ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
          9. ตำแหน่งเลขที่ 1642 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาประวัติศาสตร์) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมานี้

[เข้าชม : 1061 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14:41 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814993