hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3484 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาทวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ วิจัยและประมวลผล พัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องนั้น
           บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมานี้ 

วัน/เวลา

วิธีการคัดเลือก

สถานที่สอบ

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบข้อเขียน
(ความรู้เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ)

ห้องประชุมมะเดื่อ (50233) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา 13.30 – 16.30 น.

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50117) ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft word, Microsoft Access)

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

บอร์ดประกาศชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://huso.pn.psu.ac.th/

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

[เข้าชม : 1072 คน]
เมื่อวันพุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:38 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766837