hs header
Menu

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 6 อัตรา 

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้
          1. ตำแหน่งเลขที่ 1317 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาอังกฤษ)
                  - ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
          2. ตำแหน่งเลขที่ 2806 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภูมิศาสตร์)
                    2.1 นายนัฐพงษ์ พวงแก้ว เลขที่สอบ 2 สอบได้ลำดับที่ 1
                    2.2 นางธิดาภัทร อนุชาญ เลขที่สอบ 1 สอบได้ลำดับที่ 2
                    2.3 นางสาวพลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน เลขที่สอบ 3 สอบได้ลำดับที่ 3
          3. ตำแหน่งเลขที่ 2884 0113 และ 3492 (จำนวน 3 อัตรา) (สาขาภาษาไทย)
                    - ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
          4. ตำแหน่งเลขที่ 3485 (จำนวน 1 อัตรา) (สาขาภาษาอาหรับ)
                    4.1 นายประเสริฐ ผันแปร เลขที่สอบ 2 สอบได้ลำดับที่ 1

          จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 430 คน]
เมื่อวันพุธ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:56 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766839