hs header
Menu

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

        ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3484 ไปแล้ว นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวภัทรา สหะวิริยะ

        จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจะประกาศผลสอบการในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[เข้าชม : 317 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:17 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766844