hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3484 ไปแล้ว นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน1 ราย คือ นางสาวภัทรา สหะวิริยะ
        จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หากเลยกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 440 คน]
เมื่อวันพุธ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:20 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814996