hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
          - อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
          - อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          - อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
          - อาจารย์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

          ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028
          สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

[เข้าชม : 1448 คน]
เมื่อวันอังคาร 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10:27 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766849