hs header
Menu

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

         ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2884, 0113, 3492, 0728 นั้น

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้

นายบัญชา เตส่วน เลขที่สอบ 3 สอบได้ลำดับที่ 1

         จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 274 คน]
เมื่อวันพุธ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1894200