hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
     - ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

อัตราเงินเดือน

     1) วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 30,000 บาท
     2) วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 24,600 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028
     สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

[เข้าชม : 221 คน]
เมื่อวันพุธ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13:56 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1894220