hs header
Menu

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

         ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1317, 1050 นั้น

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษดังนี้

นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน เลขที่สอบ 1 สอบได้ลำดับที่ 1

         จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 355 คน]
เมื่อวันอังคาร 31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:23 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2034787