hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับลงวันที่ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา(ตำแหน่งเลขที่ 0113, 3492, 0728) นั้น
        บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
                1. นายพัชร รุจิรานันท์
                2. นายอนันต์ ลากุล
        จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

[เข้าชม : 321 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14:45 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170096