hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห 1 อัตรา

        ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสังคมสงเคราะหจํานวน 1 อัตรา ดังเอกสารแนบ

        รับสมัครตั้งแตวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ในวัน และเวลาราชการ

[เข้าชม : 324 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 เวลา 16:38 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170049