hs header
Menu

[แก้ไข] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2543 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาทวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขานั้น

         บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

กำหนดการ

1. สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 
     - เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน (อ่าน สรุปความ การใช้เหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ) ณ ห้องประชุมมะเดื่อ (50233) ชั้น 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     - เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (ความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft word)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50117, 50119) ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่ บอร์ดประกาศชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ http://huso.pn.psu.ac.th/

3. สอบสัมภาษณ์  วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

[เข้าชม : 363 คน]
เมื่อวันจันทร์ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11:28 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317340