hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ฉบับลงวันที่ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561ได้ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 คน โดยระบุไว้ว่า “สำหรับผู้สมัครที่ยังค้างส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ขอให้ดำเนินการจัด    ส่งให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนกำหนดการสอบคัดเลือก มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกทันที” นั้น

         บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาในการรับเอกสารเพิ่มเติมแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

         1. นางสาวนัสรินทร์ แซสะ
         2. นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ
         3. นางสาวจุฑารัตน์ แสงทอง
         4. นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย
         5. นางสาววรัญญา เต็มรัตน์


         จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ต่อไปด้วย

[เข้าชม : 202 คน]
เมื่อวันศุกร์ 23 มีนาคม 2561 เวลา 19:06 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317338