hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

       ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (รอจัดสรร) นั้น

       บัดนี้ การสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ ดังนี้

       1. นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย
       2. นางสาววรัญญา เต็มรัตน์ - สำรองอันดับ 1
       3. นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ - สำรองอันดับ 2

       จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 073-331-304 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 223 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 เวลา 14:28 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317339