hs header
Menu

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาตำแหน่งเลขที่ 2543

       ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2543 ไปแล้ว นั้น

       บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

       1. นางศิริพร ทองนวลจันทร์
       2. น.ส.ศิรดา เหาะเจริญ
       3. น.ส.โรสนานี แวหะยี
       4. นายวันอิดรีส หะยีเยะ
       5. นายริฎวาน หะมิดง

       จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจะประกาศผลสอบในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

[เข้าชม : 285 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 05 เมษายน 2561 เวลา 11:59 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317330