hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (2 อัตรา สาขาสังคมสงเคราะห์,1 อัตรา สาขาเศรษฐศาสตร์, 1 อัตรา สาขามานุษยวิทยา)

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

[เข้าชม : 1218 คน]
เมื่อวันจันทร์ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:02 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2169996