hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

        ระยะเวลาการรับสมัคร
                รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

[เข้าชม : 194 คน]
เมื่อวันอังคาร 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317459