hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน)

         ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3729 และ 3730 นั้น

         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้
         ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3729
         1. เลขที่สอบ 3729-001 นางสาวอัสมา ส่งเสริม

         ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 3730
         1. เลขที่สอบ 3730-003 นางสาววรรณิศา คำคง
         2. เลขที่สอบ 3730-004 นางสาวมนัสชนก ธรรมรัตน์      สำรองลำดับที่ 1


         จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

[เข้าชม : 101 คน]
เมื่อวันพุธ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:51 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2729955