hs header
Menu

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ฉบับลงวันที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย 5 อัตรา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชามานุษยวิทยา 1 อัตรา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา) นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

 

[เข้าชม : 214 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:45 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2730061