hs header
Menu

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม)

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา นั้น
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เพิ่มเติม สำหรับสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 0113 3492 0728 1560 และ2238) ขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือ

        นางสาวบัณฑิกา จารุมา

        จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

[เข้าชม : 194 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:57 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2730181