hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3734 และ 1050 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน)

      ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3734 และ 1050 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

[เข้าชม : 200 คน]
เมื่อวันจันทร์ 09 กันยายน 2562 เวลา 14:45 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3260985