hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

       ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 504 และ 505 นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งมีสิทธิ์สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

      ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 504
            1. 504-001 นายธนาพงศ์ ไชยรีย์
      ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 505
            - ไม่มีผู้ผ่านสอบข้อเขียน

      จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50120) ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[เข้าชม : 263 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 เวลา 14:54 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261011