hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

         ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 504 นั้น


         บัดนี้ การดำเนินการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
         ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 504
         1. 504-001 นายธนาพงศ์ ไชยรีย์


         จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจะประกาศผลสอบในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

[เข้าชม : 204 คน]
เมื่อวันจันทร์ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:58 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261118