hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

       ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 504 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้

       ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 504
       1. 504-001 นายธนาพงศ์ ไชยรีย์

       จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 243 คน]
เมื่อวันจันทร์ 30 กันยายน 2562 เวลา 15:55 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261162