hs header
Menu

ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 16 อัตรา ดังนี้
          1. ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาอินโดนีเซียศึกษา)
          2. ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
          3. ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ)
          4. ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย)

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

          1. สาขาวิชาภาษามลายู (3733) ผลปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ
          2. สาขาวิชาภาษาจีน (3735) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          3. สาขาวิชาอินโดนีเซีย (3736) ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ
          4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3738) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          5. สาขาวิชามานุษยวิทยา (2595) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          6. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (3731 และ 3732) ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับ
          7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (1051) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (3734) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3728) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          10. สาขาวิชาสารสนเทศ (3737) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร
          11. สาขาวิชาภาษาไทย (0113, 3492, 0728, 1560, 2238) ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร

[เข้าชม : 245 คน]
เมื่อวันศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 20:03 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2939784