hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

          1. สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 0113)
          2. สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 1560 และ 2238)
          3. สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3735)
          4. สาขาวิชาภาษามลายู 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3733)
          5. สาขาวิชาอินโดนีเซีย 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3736)
          6. สาขาวิชาสารสนเทศ 1 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3737)
          7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 3728 และ 3738)
          8. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา(ตำแหน่งเลขที่ 3731 และ 3732)

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร กรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้ พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

[เข้าชม : 3467 คน]
เมื่อวันศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3003513