hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต)

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท โดยมีรายละเอียด และใบสมัคร ดังเอกสารแนบ

        กำหนดการรับสมัคร
        - รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

อัตราที่ 1 ตำแหน่งเลขที่ 503
        ชื่อตำแหน่ง:  นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านวารสารและประชาสัมพันธ์)
        อัตราเงินเดือน:  19,500 บาท
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                1. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านวารสาร หรือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
                
2. มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
                
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
                
5. มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก
                
7. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวารสาร หรือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์


        หน้าที่ความรับผิดชอบ
                1. งานด้านวารสารและสื่อสารองค์กร
                                1.1 ประสานงานจัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                1.2 จัดพิมพ์และเผยแพร่ทั้งในรูปแบบเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ (2 เล่ม/ปี) 
                                
1.3 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิชาการ (เบื้องต้น) 
                                
1.4 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพบทความ 
                                
1.5 สรุปผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมดำเนินการและแจ้งแก้ไขและติดตาม 
                                
1.6 เตรียมและจัดหน้าทำ Artwork เพื่อส่งโรงพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
                                
1.7 ออกแบบ จัดทำสื่อ และประสานงานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะ
                                
1.8 บริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่ระลึกประจำคณะ

                2. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่ 2 ตำแหน่งเลขที่ 505
        ชื่อตำแหน่ง:  นักวิชาการอุดมศึกษา (งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา/งานเลขานุการภาควิชา)
        อัตราเงินเดือน:  19,500 บาท
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                1. มีความรู้ความสามารถในการทำงานทางด้านงานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา และงานเลขานุการภาควิชา
                2. มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
                
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
                
5. มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก
                
7. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเลขานุการ หรืองานวิจัย หรืองานบัณฑิตศึกษา

        หน้าที่ความรับผิดชอบ
                1. งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา

                                1.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษางานทะเบียนนักศึกษา
                                1.2 งานที่เกี่ยวกับกระบวนการวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การสอบประมวลความรอบร้การสอบวัดคุณสมบัติการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฯลฯ)
                                
1.3 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก
                                
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
                                
1.5 งานสารบรรณ การจัดการระบบงานเอกสาร รับ-ส่ง (การรับ-ส่ง-จัดเก็บหนังสือราชการ)
                                
1.6 งานการประชุม จัดทำวาระการประชุม บันทึกการประชุม สรุปมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
                                
1.7 งานประสานงานองค์กร การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ

                2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
[เข้าชม : 3593 คน]
เมื่อวันพุธ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:39 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2939774