hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์)

          ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 503 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้

          1. 503-020 นางสาววนัชพร รัตนจินดา
          2. 503-033 นางสาวนูร์ไลลา ยูแม            สำรองลำดับที่ 1
          3. 503-087 นายเฟาซี สาและ                  สำรองลำดับที่ 2
          4. 503-026 นางสาวฮาซือนี มะสลอง        สำรองลำดับที่ 3


          จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

[เข้าชม : 347 คน]
เมื่อวันศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09:12 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3310248