hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

         
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม .. 2563 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน .. 2563

สถานที่รับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร
กรุณาส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้พร้อมระบุหน้าซองด้วยข้อความว่า เอกสารสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000

[เข้าชม : 798 คน]
เมื่อวันอังคาร 10 มีนาคม 2563 เวลา 14:14 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3310355