hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม

         ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

         ระยะเวลาการรับสมัคร
                  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ

         ค่าธรรมเนียม
                  ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์สามารถโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และให้แสดงหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี

         สถานที่รับสมัคร
                  ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทร. 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028
                  สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”

 

[เข้าชม : 695 คน]
เมื่อวันจันทร์ 01 มิถุนายน 2563 เวลา 16:13 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3310390