hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน [ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ]

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3906  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

        ตำแหน่งเลขที่ 3906 : นักวิชาการอุดมศึกษา
        อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
        วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ ดังนี้

                1. ด้านงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
                2. ด้านการจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                3. ด้านการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล
                4. ด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                5. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก
                6. มีประสบการณ์ในการทำงานงานวิจัย หรืองานบัณฑิตศึกษา

        หน้าที่ความรับผิดชอบ      

                1. งานด้านวิจัย
                    1.1 งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
                    1.2 งานเกี่ยวกับทุนวิจัยภายในและภายนอก
                    1.3 งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
                    1.4 งานกองทุนวิจัย
                2. งานด้านบัณฑิตศึกษา
                    2.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา
                    2.2 งานปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
                    2.3 จัดโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
                3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        ระยะเวลาการรับสมัคร
                รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

        การรับสมัคร
                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางเว็บไซต์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-331304 หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028

 

[เข้าชม : 156 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:30 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3310366