hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 505

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2563 ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 505 ด้วยวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563

 • เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และงานประชุม
  ณ ห้องประชุมมะเดื่อ (50233) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
  การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
  การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดงานเอกสาร
  ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (50120) ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บอร์ดประกาศ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://huso.pn.psu.ac.th/

[เข้าชม : 175 คน]
เมื่อวันอังคาร 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3482051