hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906 นั้น 

          บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

         1. 3906-001 นายริฎวาน  หะมิดง

         2. 3906-025 นายธีรพัฒน์  อมรสกุล

         3. 3906-002 นางสาวกัณฐมณี  รัตนรามศรี

         4. 3906-015 นางสาวชนกพร  โปติบุตร

          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 . ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 18 กันยายน 2563

[เข้าชม : 282 คน]
เมื่อวันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:13 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3482143