hs header
Menu

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906

       ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ แผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา  นั้น

       บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังรายชื่อต่อไปนี้
       
       1.3906-001 นายริฎวาน หะมิดง
       2 3906-015 นางสาวชนกพร โปติบุตร สำรองลำดับที่ 1
       3 3906-025 นายธีรพัฒน์ อมรสกุล สำรองลำดับที่ 2
       4 3906-002 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี สำรองลำดับที่ 3


       จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

[เข้าชม : 146 คน]
เมื่อวันอังคาร 15 กันยายน 2563 เวลา 14:56 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3482061