hs header
Menu

ระบบสารสนเทศ

07 hs mishuso

ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบสารสนเทศบุคลากร (ของมหาวิทยาลัย) ระบบสารสนเทศบุคลากร (ภายในคณะ)
ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)     ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting) มีดังนี้
ระบบสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาโทของคณะ ระบบภาระงาน (Load Unit - LU)     - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบประเมินการการเรียนการสอน ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency PSU)     - ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินกิจกรรมบ่ายวันพุธ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)     - ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
E-Mail PSU Student - การกำหนดภาระงานของบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ
    ระบบมติเวียนออนไลน์ มีดังนี้
MIS-Center ระบบเอกสาร (E-Doc)     - มติเวียนคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบขออนุมัติจัดโครงการนักศึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการไม่ใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
คู่มือระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระบบส่งเกรด     - มติเวียนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า -  ระบบ มคอ.
    ระบบงานวิชาการ มีดังนี้
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของมหาวิทยาลัย) -ระบบค่าตรวจข้อสอบ     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับปริญญาตรี
-  ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของคณะ) - E-Mail PSU Person     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา
  - MIS-Center     ระบบขอรับทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือฯ
 ระบบสารสนเทศการสอบภาษาอังกฤษ ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทน
  พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ
 new1
- PSU Test ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย     ระบบสารสนเทศอื่น ๆ มีดังนี้
- Tell Me More ระบบ PRPM     - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านอื่น ๆ (MIS-HUSO)
- คู่มือการสอบ PSU Test ระบบ HRMIS     - ระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะประจำปี 2563new1
- คู่มือการสอบ Tell Me More
ระบบ ARO     ระบบจำนวนรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา (TCAS)  
  - แบบฟอร์มงานวิจัยคณะฯ     ปฏิทินนัดหมายคณบดี
  - หนังสือรวมบทความ "แสงบุหลัน"     - ระบบเบิกจ่ายของที่ระลึก
    - ระบบจองยานพาหนะ
        - ระบบจองห้องประชุมคณะ
      - ระบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่
        - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
        - ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสนล.
        - แบบฟอร์มงานอื่นๆ
        - เหรียญราชการชายแดน
        - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
        - ระบบรับ-ส่ง ติดตามงานสำนักงานสาขาวิชา
      - การขอตำแหน่งทางวิชาการ
        - ระบบรายงานสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง     
        - ITSpace2019 : หน่วยสารสนเทศ
   - ระบบประเมินการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
   

[เข้าชม : 74051 คน]
เมื่อวันพุธ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:22 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2831306