hs header
Menu

ระบบสารสนเทศ

07 hs mishuso

ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบสารสนเทศบุคลากร (ของมหาวิทยาลัย) ระบบสารสนเทศบุคลากร (ภายในคณะ)
ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)     ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting) มีดังนี้
ระบบสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาโทของคณะ ระบบภาระงาน (Load Unit - LU)     - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบประเมินการการเรียนการสอน ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency PSU)     - ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินกิจกรรมบ่ายวันพุธ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)     - ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
E-Mail PSU Student - การกำหนดภาระงานของบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ
    ระบบมติเวียนออนไลน์ มีดังนี้
MIS-Center ระบบเอกสาร (E-Doc)     - มติเวียนคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบขออนุมัติจัดโครงการนักศึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการไม่ใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
ระบบส่งเกรด     - มติเวียนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า -  ระบบ มคอ.
    ระบบงานวิชาการ มีดังนี้
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของมหาวิทยาลัย) -ระบบค่าตรวจข้อสอบ     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับปริญญาตรี
-  ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของคณะ) - E-Mail PSU Person     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา
  - MIS-Center     ระบบขอรับทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือฯ
 ระบบสารสนเทศการสอบภาษาอังกฤษ       - การขอตำแหน่งทางวิชาการ
- PSU Test ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย     ระบบสารสนเทศอื่น ๆ มีดังนี้
- Tell Me More ระบบ PRPM     - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านอื่น ๆ (MIS-HUSO)
- คู่มือการสอบ PSU Test ระบบ HRMIS     ระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะประจำปี 2562
- คู่มือการสอบ Tell Me More
ระบบ ARO     ข้อมูลโครงการงบประมาณเงินรายได้คณะปี2561
  - แบบฟอร์มงานวิจัยคณะฯ     - ระบบจำนวนรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา (TCAS)
        ปฏิทินนัดหมายคณบดี
    - ระบบเบิกจ่ายของที่ระลึก
        - ระบบจองยานพาหนะ
      ระบบจองห้องประชุมคณะ
 คู่มือระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา       - ระบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่
        - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
        - ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสนล.
        - แบบฟอร์มงานอื่นๆ
        - เหรียญราชการชายแดน
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
        - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      - ระบบรับ-ส่ง ติดตามงานสำนักงานสาขาวิชา
     
   
 
   

[เข้าชม : 60166 คน]
เมื่อวันพุธ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:22 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2253141