hs header
Menu

ระบบสารสนเทศ

07 hs mishuso

ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบสารสนเทศบุคลากร (ของมหาวิทยาลัย) ระบบสารสนเทศบุคลากร (ภายในคณะ)
ระบบลงทะเบียนเรียน - ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)     ระบบประชุมออนไลน์ (E-Meeting) มีดังนี้
ระบบสมัครเข้าเรียนสาขาวิชาโทของคณะ ระบบภาระงาน (Load Unit - LU)     - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบประเมินการการเรียนการสอน ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency PSU)     - ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินกิจกรรมบ่ายวันพุธ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)     - ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
E-Mail PSU Student - การกำหนดภาระงานของบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ
    ระบบมติเวียนออนไลน์ มีดังนี้
MIS-Center ระบบเอกสาร (E-Doc)     - มติเวียนคณะกรรมการประจำคณะ
ระบบขออนุมัติจัดโครงการนักศึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการวิชาการคณะ
ระบบประเมินการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ระบบขออนุมัติไปราชการไม่ใช้เงิน     - มติเวียนคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
ระบบส่งเกรด     - มติเวียนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า -  ระบบ มคอ.
    ระบบงานวิชาการ มีดังนี้
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของมหาวิทยาลัย) -ระบบค่าตรวจข้อสอบ     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับปริญญาตรี
-  ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ของคณะ) - E-Mail PSU Person     - ระบบขออนุมัติสอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา
  - MIS-Center     ระบบขอรับทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือฯ
        - การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย     ระบบสารสนเทศอื่น ๆ มีดังนี้
  ระบบ PRPM     ระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะประจำปี 2562
  ระบบ HRMIS     ข้อมูลโครงการงบประมาณเงินรายได้คณะปี2561
  ระบบ ARO     ปฏิทินนัดหมายคณบดี
    - ระบบเบิกจ่ายของที่ระลึก
        - ระบบจองยานพาหนะ
      ระบบจองห้องประชุมคณะ
        - ระบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่
        - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
        - ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสนล.
        - แบบฟอร์มงานอื่นๆ
        - เหรียญราชการชายแดน
      - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านอื่น ๆ (MIS-HUSO)
     
     
     
   
 
   

[เข้าชม : 47044 คน]
เมื่อวันพุธ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:22 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1766822