hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1813
2 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ในหัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 ก.ค. 2562 โดยมี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตร และ ม.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 52
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 20-21 พ.ย. 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 40
4 ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 50
5 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล 24 กย.61 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 30
6 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 240
7 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN P.E.N Conference Writing the Future : Children's Literature for ASEAN Community ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 98
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Nagoya City University เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 68
9 ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
10 ประกาศผลการประกวดสัญลักษณ์ (LOGO)ครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 91

หน้า 1 จาก 18

1941464