hs header
Menu

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2017 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือกับ Faculty of Languages and
Communication ของ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Language Camp)
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เป็นโครงการประจำของ Faculty of Languages and Communication, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ซึ่งจัดเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยจะมีกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีกำหนดจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2560
ณ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย และกิจกรรมค่ายนอกสถานที่ โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน จำนวนคนละ 2,500 บาท (ค่าสมัครข้างต้นรวม ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่ากิจกรรมตลอดโครงการ)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมค่ายดังกล่าวสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและเงินค่าสมัคร จำนวน 2,500 บาท มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นี้

เอกสารแนบ
Download this file (Application Form.pdf)Application Form.pdf
[เข้าชม : 1011 คน]
เมื่อวันอังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:11 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2102838