hs header
Menu

การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ยื่นหลักฐานและเอกสารเพื่อทำบัตรประจำตัว ได้ที่คุณธนัท บุญคงวัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะ โทร.3019

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการทำบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญราชการชายแดน 

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2. สำเนาราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ได้รับพระราชทาน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของผู้ขอทำบัตร) 
  3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัว-สกุล ไม่ตรงกับราชกิจจานุเบกษา) 
  4. ใบสำคัญการสมรส (กรณีชื่อสกุล ไม่ตรงกับราชกิจจานุเบกษา) 
  5. ใบสำคัญการหย่า(กรณีชื่อสกุล ไม่ตรงกับราชกิจจานุเบกษา) 
  6. หนังสือรับรองการเป็นบุคคลคนเดียวกันจากต้นสังกัดถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับราชกิจจานุเบกษา) 
  7. รูปถ่ายขนาด 2.5×3 ซ.ม.(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม หมวกหรือแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด  (สามารถถ่ายรูปได้ที่ร้านเชียร์โฟโต้ หน้าโรงเรียนสาธิต)
    ยกเว้น ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการ กำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายด้วยชุดสากลสีขาวหรือสีเข้ม หรือชุดไทยพระราชทาน ประดับเหรียญราชการชายแดน สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดำหรือสีขาว และเก็บชายผ้าไว้ในปกเสื้อ 

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

-----------------------------------

[เข้าชม : 3768 คน]
เมื่อวันพุธ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:01 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3482087